/Files/images/1_veresnya/dlova_gra/11098081-Globe-textbooks-and-other-school-supplies-Stock-Photo.jpg

Результати моніторингу якості освіти

Нормативно-правові засади проведення моніторингу:

-Указ Президента України від 30.09.2010 р. №926 "Про заходи щодо забезпечення пріорітетного розвитку освіти в Україні"

-Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 р. №1283 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти"

Звіт про результати моніторингу якості освітнього процесу відповідно до вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" та Базового компонента дошкільної освіти в закладі дошкільної освіти №463

Вересень 2018/2019 навчальний рік

/Files/images/medichn_robtniki/ico_docx.gif Узагальнений моніторинг якості освіти за вересень 2018/2019 навчального року

Звіт про результати моніторингу якості освітнього процесу відповідно до вимог освітньої програми від 2 до 7 років "Дитина" та Базового компонента закладу дошкільної освіти №463

На початку 2018/2019 навчального року проведено дослідження рівня сформованості компетенції дошкільників за освітніми лініями змісту дошкільної освіти.

Мета моніторингу - виявлення ступеня відповідності результатів діяльності ЗДО стандартам і вимогам дошкільної освіти .

Завдання моніторингу:

ü організовувати та здійснювати освітній процес;

ü стимулювати особистісний розвиток дітей та творче зростання педагогів;

ü безперервно спостерігати за динамікою розвитку ЗДО, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;

ü здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів узакладі дошкільної освітиі;

ü підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

Змістом Базового компонента дошкільної освіти визначено освітні лінії, що забезпечують засвоєння дитиною способів (механізмів) розвитку (саморозвитку), набуття нею знань, умінь і навичок.

З метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до 7 освітніх ліній Базового компоненту вихователями було проведено дослідження щодо оцінки досягнень дітей дошкільного віку за картою компетентностей. Статистичну обробку даних вивчення стану сформованості життєвих компетенцій педагоги здійснювали за критеріями, чітко визначеними за кожним підрозділом програми. Отримані данні аналізувались за принципом природної достатності. Такий підхід до оцінювання даних зрізів дозволяє аналізувати якість освіти дітей і якість освітнього процесу в ЗДО та своєчасно реагувати на недоліки в роботі з розвитку тих чи інших освітніх ліній.

Результати свідчать про наступне:

Більшість дітей дошкільного віку володіють знаннями і навичками відповідно до освітніх ліній Базового компонента та вимог освітньої програми від 2 до 7 років «Дитина». Моніторинг знань,умінь ,навичок за лініями розвитку у дітей дошкільного віку показав,що найкращі результати належать таким освітнім лініям як «Дитина у соціумі», «Гра дитини»,що вказує на те ,що діти зорієнтовані на спілкуванні та взаємодії та чуйно ставляться до інших людей залежно від віку та статі, розвитку творчих здібностей дитини та її індивідуальності через використання провідного виду діяльності – гри. Нижчі показники належать таким освітнім лініям,як «Мовлення дитини», «Особистість дитини», «Дитина у світі культури». Це обумовлено:

ü особливостями розвитку дітей молодшої групи;

ü нижчим рівнем відповідних знань дітей - новачків,які раніше не відвідували ЗДО;

З огляду на це постає нагальна потреба у посиленні цілеспрямованої роботи з розвитку зв'язного мовлення дітей , художньо-мовленнєвої діяльності, забезпеченні належних умов засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях, що в свою чергу надасть дітям можливість для духовно-емоційного та пізнавального розвитку. Разом з тим, слід продовжувати роботу з формування в дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я.

У переважної більшості дітей раннього віку рівень розвитку відповідає віковим вимогам, діти достатньо соціалізовані,достатній рівень фізичного розвитку малят, не достатньо сформовані навички образотворчої діяльності, на достатньому рівні сформоване розуміння мови дорослого. Більшість дітей відповідно віку володіють культурно-гігієнічними навичками та навичками самообслуговування. Дещо нижчий відсоток спостерігається щодо володіння дітьми навичками конструктивної діяльності, сенорними еталонами та з розвитку активного мовлення.

Виходячи з результатів дослідження досягнень дітей за освітніми лініями БКДО,можна зробити наступні висновки: освітній процес спрямовано на основну мету - формування у дошкільників світогляду цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця в природі та суспільстві.

Резервом в роботі педагогічного колективу є:

ü подальше здійснення соціально-педагогічного патронату, щодо забезпечення дошкільною освітою дітей, які довгий час за станом здоров’я не відвідують ЗДО;

ü впровадження дієвих форм взаємодії з батьками щодо наступності в організації пізнавально-розвивальної діяльності дошкільників:

ü оптимізація роботи з дітьми щодо розвитку українського мовлення;

ü організація розвивальної діяльності в групах відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентністного підходу, тобто спрямованості освітнього процесу на досягнення соціального закріпленого результату та дотримання принципу дитиноцентризму;

ü формування у дітей готовності до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра;

ü оптимізація роботи щодо впровадження інноваційних технологій для покращення показників рівня знань дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 93